År 2012 var det uppenbart att världen ännu inte nått de tidigare hållbarhetsmålen. Det kom också allt fler oroande tecken på klimatförändringar orsakade av oss människor. Vid en konferens det året enades FN om en ny global agenda för att utrota fattigdom och uppnå hållbar utveckling över hela världen.

Arbetet kom att bli världssamfundets hittills största och längsta samarbetsprocess. Resultatet som antogs i FN:s generalförsamling 2015 blev vår tids stora hållbarhetsramverk och heter Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, eller kort och gott Agenda 2030.

Ambitionen med agendan är att vi år 2030 har utrotat den extrema fattigdomen och kommit till rätta med våra stora klimatutmaningar. Fokus ligger på allvaret i att alla behöver verka tillsammans och nu om vi ska säkra mänsklighetens fortlevnad på lång sikt.

De globala målen

Den absolut mest centrala och konkreta delen av Agenda 2030 är de sjutton mål som kallas de globala målen.

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. God hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet för alla
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovation och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringarna
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap

Syftet med agendan

Poängen med agendan är att det är summan av alla länders, företags och människors enskilda insatser som kommer att skapa det stora resultatet på global nivå. Detta anslag och förhållningssätt har också inspirerat till titeln på denna bok – Gräv där du står.

Det finns egentligen ingen inbördes rangordning mellan målen. Tvärtom brukar vi tala om att de – precis som de mänskliga rättigheterna – är universella, odelbara och ömsesidigt förstärkande. Med det sagt är det ändå värt att tänka på vad som utgör den första respektive den sista grundstenen i detta bygge.

Det första målet är det som genomsyrar hela tanken med Agenda 2030 – att utrota fattigdomen. Det sista målet är den slutliga påminnelsen om att vi bara kan klara hela detta projekt om vi arbetar tillsammans. Det är också först när vi verkligen förstår att allt hänger ihop som vi kan känna oss fria att ta oss an det mål som ligger oss närmast till hands. För vi vet ju att det ändå bidrar, indirekt, till att uppnå även övriga mål.

Allt hänger samman

Testa att ta ett mål och sätt det bredvid ett annat mål. Finns det två mål som du verkligen inte kan hitta någon koppling mellan?

Låt oss till exempel ta mål 3 om god hälsa och välbefinnande tillsammans med mål 9 om hållbar industri, innovationer och infrastruktur. De låter ganska väsensskilda, men när du funderar ett varv till är det uppenbart att de industrier, som inte arbetar utifrån hållbarhet i tillverkningen och de miljökrav som omgärdar det, kommer att negativt påverka människor som arbetar i industrierna eller bor i deras närhet.

Vi vet att faktorer som bristfälliga och osäkra tillverkningsprocesser skördar arbetares liv varje år. Vi vet att omfattande utsläpp eller markförstörelse bidrar till miljöproblem som har direkt inverkan på barns och vuxnas hälsa. För att inte tala om deras välbefinnande.

De flesta av målen hänger ihop på ett liknande sätt när du granskar dem närmare.


Vill du veta mer?

Framsidan av boken Gräv där du står, skriven av författaren Anna Lövheim

Det du har läst är ett utdrag från boken Gräv där du står. Här hittar du ett smakprov från boken, länkar till var du kan köpa den och även information om författaren.